سفارش تبلیغ
صبا

ابیاتی از شاعران سبک هندی

فغان که کوه کن ساده دل نمی داند 

که راه در دل خوبان به زور نتوان یافت              صائب تبریزی

                 ***

این قدر کز تو دلی چند بود شاد ،بس است

زندگانی به مـــــــــــراد همه کس نتوان کرد       صائب تبریزی     

                ***

نیـــــــــــــــازارم زخود هرگز دلی را

که می ترسم در او جای تو باشد                 نظیری نیشابوری

               ***

افروختـــن و سوختـــن و جامــــــــه دریـــدن

پروانه زمن ، شمع ز من ، گل زمن آموخت       طالب آملی

               ***

صورت نبست در دل ما کینه ی کسی

آیینه هرچه دیــــد فراموش می کند                     سلیم تهرانی

               ***

کوه کن در عاشقی زد تیشه ی خود را به ســـر

من دل دیوانــــــــــــــــه ای دارم که بر پا می زند      سلیم تهرانی

                ***

قانـــــون گردباد بـــــــــــــــود روزگار را

جز خار و خس ، زمانه به بالا نمی برد                       کلیم کاشانی (همدانی)

               ***

بی زر نمی توان یافت جا در حریم کعبه

در خانه ی خدا هم مفلس ، مکان ندارد                       طغرای مشهدی

               ***

این همه اسباب کز دنیا و عقبی چیده اند

هر چه برداریم غیر از دل، گرانی می کند                           بیدل دهلوی