سفارش تبلیغ
صبا

بیت الغزل هایی از حافظ

http://www.hamseda.ir/files/fa/news/1387/7/20/4074_201.jpg

 

تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز

هزار بازی ازاین طرفــــــــــــــه تر بر انگیزد

                      ***

بر آستانه ی تسلیم،سر بنه حافظ

که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد

                      ***

دائم گل این بستان شاداب نمی ماند

دریاب ضعیفان را در وقت توانایــــــــی

                      ***

در دایره ی قسمت ، ما نقطه ی پرگاریـــــم

لطف،آنچه تو اندیشی؛حکم آنچه تو فرمایی

                      ***

کاروان رفت و تـــــو در خواب و بیـــابــــان در پیـش

کی روی ؟ره زکه پرسی؟چه کنی؟چون باشی؟!

                      ***

خدا زان خرقه بیزار است صد بار

که صـد بت باشدش در آستینی

                      ***

در ره منزل لیلــــی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی